Planuri de invatamant 2023-2024

Afisat 4 iulie 2023

Actualizat 29 aug 2023

Ciclul I - licență

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Calculatoare

An I

An II

An III

An IV

Calculatoare (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Tehnologia Informației

An I

An II

An III

An IV

Ingineria Sistemelor

Automatică și Informatică Aplicată

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (la Satu-Mare)

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul II - master

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD)

An I

An II

Inteligență și viziune artificială (IVA)

An I

An II

Inginerie software (IS)

An I

An II

Tehnologia informației în economie (TIE)

An I

An II

Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul (SISC)

An I

An II

Complemente de Stiinta Calculatoarelor (CSC)

An I An II

Ingineria Sistemelor

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

An I

An II

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

An I

An II

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

An I

An II

Informatică aplicată (IA)

An I

An II

Ingineria Sistemelor

Cyber Physical Systems (CPS)

An I

An II

 

Fise de disciplina Calculatoare si Tehnologia Informatiei (RO/EN/TI) 2023-2024

Afisat 11.07.2023

Fise de disciplina
Calculatoare si Tehnologia Informatiei  (romana)
AN I AN II
1.Analiza matematica_I (Calcul diferential) 15.Măsurări electronice si senzori
2.Algebră lineară si geometrie analitica 16.Algoritmi fundamentali
3.Matematici speciale 17.Circuite analogice si numerice
4.Proiectare logică 18.Programare orientata pe obiect
5.Programarea calculatoarelor 19.Baze de date
6.Fizică 20.Matematici speciale in inginerie
7.10.Limba engleza I 21.10.Limba engleza  I  - Redactare documente tehnice
7.20.Limba franceza I 21.20.Limba franceza  I  - Redactare documente tehnice
7.30Limba germana I 21.30.Limba germana  I  - Redactare documente tehnice
8.Analiza matematica_II (Calcul integral si ec. dif.) 22.Teoria sistemelor
9.Programare în limbaj de asamblare 23.Arhitectura calculatoarelor
10.Electrotehnică 24.Metode numerice
11.Proiectarea sistemelor numerice 25.Tehnici de programare fundamentale
12.Structuri de date si algoritmi 26.Sisteme de operare
13.10.Limba engleza II 27.Grafică asistată de calculator
13.20.Limba franceza II 28.10.Limba engleza II - Redactare documente tehnice
13.30.Limba germana II 28.20.Limba franceza II - Redactare documente tehnice
14.Sport I 28.30.Limba germana II - Redactare documente tehnice
101. Bazee circuitelor electonice (facult) 29.Sport II
200. Psihologia educatiei 104.Bazele informatiei cuantice ( facult)
301.Voluntariat 1 202.Pedagogie II
102.Chimie 303.Voluntariat 3
201.Pedagogie 104.Elemente de mecanica
302.Voluntariat 2 203.Didactica specializarii
  304.Voluntariat 4
AN III AN IV
30.Proiectare cu microprocesoare 45.Sisteme distribuite
31.Structura sistemelor de calcul 46.10.Proiectarea bazelor de date
32.Programare funcţională 46.20.Proiectarea retelelor de calculatoare
33.Inginerie software 47.10..Proiectarea sistemelor de operare
34.Inteligenţă artificială 47.20.Proiectare interfete utilizator
35.Legislatie economica 48.10.Sisteme de recunoasterea formelor
36.Prelucrare grafică 48.20..Proiectarea translatoarelor
37.Programare logică 49.10.Marketing
38.Limbaje formale şi translatoare 49.20.Dezvoltare personala si profesionala, Etica si integritate academica
39.Reţele de calculatoare 50.Managementul proiectelor
40.Procesarea imaginilor 51.Management si comunicare
41.Proiectare software 52.Metodologia întocmirii proiectelor
42.Sisteme inteligente 53.Sisteme Informatice
43.Practica de domeniu (6 sapt) 54.10.Sisteme bazate pe cunostinte
44.Practica de specialitate (6 sapt) 54.20.Programare paralela
108.Sisteme de conducere a robotilor (facult) 55.10.Sisteme de intrare iesire si echipamente periferice
109.Instruire asistata de calculator 55.20.Calcul paralel si distribuit
110.Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1) 56.Proiect protocoale si retele de comunicatii
305.Voluntariat 5 57.Elaborarea proiectului de diplomă
111.Semnale si sisteme 58.Practică pentru proiectul de diplomă
112. Sisteme de timp real 59.Sustinere proiect de diploma
113.Managementul clasei de elevi 116.Antreprenoriat
114.Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (2) (12sapt) 117.Tehnologia, dinamica si controlul masinilor autonome
115.Examen absolvire nivel I 307.Voluntariat 7
306.Voluntariat 6 308.Voluntariat 8
Fise de disciplina
Calculatoare si Tehnologia Informatiei  (engleza)
AN I AN II
1.Mathematical Analysis_I (Differential calculus) 15.Electronic measurements and sensors
2.Linear algebra and analytical geometry 16.Fundamental algorithms
3.Special mathematics 17.Analog and digital circuits
4.Logic design 18.Object oriented programming
5.Computer programming 19.Databases
6.Physics 20.Special mathematics in engineering
7.10.English Language I 21.10.English Language I - Technical documents elaboration
7.20.French Language I 21.20.French Language I - Technical documents elaboration
7.30.German Language I 21.30.German Language I - Technical documents elaboration
8.Mathematical Analysis_II (Integral calculus and differential equations) 22.Systems theory
9.Assembly Language Programming 23.Computer architecture
10.Electrotechnics 24.Numerical methods
11.Digital system design 25.Fundamental programming techniques
12.Data structures and algorithms 26.Operating systems
13.10.English Language II 27.Computer-aided graphics
13.20.French Language II 28.10.English Language II - Technical documents elaboration
13.30.German Language II 28.20.French Language II - Technical documents elaboration
14.Sport I 28.30.German Language II - Technical documents elaboration
101.Fundamentals of electronic circuits (fac.) 29.Sport II
200.Educational psychology 103.Basics of quatum information
301.Voluteering 1 202.Pedagogy II
102.Chemistry 303.Volunteering 3
201.Pedagogy I 104.Mechanics
302.Volunteering 2 203.Didactics of the specialization
  304.Volunteering 4
AN III AN IV
30.Design with microprocessors 45.Distributed systems
31.Structure of computer systems 46.10.Database design
32.Functional programming 46.20.Computer networks design
33.Software engineering 47.10.Operating systems design
34.Artificial intelligence 47.20.User interface design
35.Economic law 48.10.Pattern recognition systems
36.Graphic processing 48.20.Translators design
37.Logic programming 49.10.Marketing
38.Formal languages and translators 49.20.Personal and professional development, ethics and academic integrity
39.Computer networks 50.Project management
40.Image processing 51.Management and communication
41.Software design 52.Project elaboration methodology
42.Intelligent systems 53.Information systems
43.Practical work in the domain of study (6 weeks) 54.10.Knowledge based systems
44.Practical work in the specialization (6 weeks) 54.20.Parallel programming
108. Robot control systems (fac) 55.10.Input-output systems and peripheral devices
109.Computer assisted training 55.20.Parallel and distributed Computing
110.Teaching practice in compulsory pre-university education (1) 56.Communication protocols and networks project
305.Volunteering 5 57.Graduation project
111.Signals and systems 58.Practical work for the graduation project
112.Real-time systems 59.Graduation project defense
113.Classroom management 116.Enterpreneurship
114.Teaching [ractice in compulsory pre-university education (2)(12 week) 117.Autonomous driving: technology, dynamics and control
115.Graduation examn level I 307.Volunteering 7
306.Volunteering 6 308.Volunteering 8
Fise de disciplina
Tehnologia Informatiei
AN I AN II
1.Analiza matematica_I (Calcul diferential) 15.Măsurări electronice si senzori
2.Algebră lineară si geometrie analitica 16.Algoritmi fundamentali
3.Matematici speciale 17.Circuite analogice si numerice
4.Proiectare logică 18.Programare orientata pe obiect
5.Programarea calculatoarelor 19.Baze de date
6.Fizică 20.Matematici speciale in inginerie
7.10.Limba engleza I 21.10.Limba engleza  I  - Redactare documente tehnice
7.20.Limba franceza I 21.20.Limba franceza  I  - Redactare documente tehnice
7.30Limba germana I 21.30.Limba germana  I  - Redactare documente tehnice
8.Analiza matematica_II (Calcul integral si ec. dif.) 22.Teoria sistemelor
9.Programare în limbaj de asamblare 23.Arhitectura calculatoarelor
10.Electrotehnică 24.Metode numerice
11.Proiectarea sistemelor numerice 25.Tehnici de programare fundamentale
12.Structuri de date si algoritmi 26.Sisteme de operare
13.10.Limba engleza II 27.Grafică asistată de calculator
13.20.Limba franceza II 28.10.Limba engleza II - Redactare documente tehnice
13.30.Limba germana II 28.20.Limba franceza II - Redactare documente tehnice
14.Sport I 28.30.Limba germana II - Redactare documente tehnice
101. Bazele circuitelor electronice 29.Sport II
200.Psihologia educatiei 103.Bazele informatiei cuantice
301.Voluntariat 1 202.Pedagogie II
102.Chimie 303.Voluntariat 3
201.Pedagogie I 104.Elemente de mecanica
302.Voluntariat 2 203.Didactica specializarii
  304.Voluntariat 4
AN III AN IV
30.Proiectare cu microprocesoare 45.Sisteme informatice distribuite
31.Structura sistemelor de calcul 46.10.Informatica industriala
32.Programare funcţională 46.20.Tehnologii multimedia
33.Inginerie software 47.10.Interactiune om calculator
34.Inteligenţă artificială 47.20.Administrarea bazelor de date
35.Legislatie economica 48.10.Administrarea sistemelor de operare
36.Prelucrare grafică 48.20.Sisteme expert
37.Programare logică 49.10.Marketing
38.Limbaje formale şi translatoare 49.20.Dezvoltare personala si profesionala, Etica si integritate academica
39.Reţele de calculatoare 50.Mentenanta sistemelor informatice
40.Procesarea imaginilor 51.Sisteme de calitate in TI
41.Proiectare software 52.Metodologia întocmirii proiectelor
42.Sisteme inteligente 53.Dezvoltarea si integrarea sistemelor informatice
43.Practica de domeniu (6 sapt) 54.10.Securitatea sistemelor si aplicatiilor
44.Practica de specialitate (6 sapt) 54.20.Dezvoltarea aplicatiilor Web
108.Sisteme de conducere a robotilor (facult) 55.10.Administrarea retelelor de calculatoare
109.Instruire asistata de calculator 55.20.Tehnologii wireless si dispozitive mobile
110. Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1) 56.Proiect protocoale si retele de comunicatii
305. Voluntariat 5 57.Elaborarea proiectului de diplomă
111. Semnale si sisteme 58.Practică pentru proiectul de diplomă
112.Sisteme de timp real 59.Sustinere proiect de diploma
113. Managementul clasei de elevi 116.Antreprenoriat
114.Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (2) (12sapt) 117.Tehnologia, dinamica si controlul masinilor autonome
115.Examen absolvire nivel I 307.Voluntariat 7
306.Voluntariat 6 308.Voluntariat 8

Fise de disciplina la Automatica si Informatica Aplicata - licenta (RO/EN/SM) 2023-2024

Afisat 11.07.2023

Fise de disciplina
Automatica si Informatica Aplicata (romana)
AN I AN II
1.Analiza matematica I 16.Calcul numeric
2.Algebra liniara si geometrie analitica si diferentiala 17.Masurari si traductoare
3.Arhitectura calculatoarelor 18.Electronica digitala
4. Circuite electronice liniare 19.Proiectarea algoritmilor
5.Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 20.Analiza si sinteza dispozitivelor numerice
6.Fizica 21.Modelarea proceselor
7.1.Limba engleza I 22.10.Limba engleza I- Redactarea documentelor tehnice
7.2.Limba Franceza I 22.20.Limba franceza I- Redactarea documentelor tehnice
7.3.Limba germana I 22.30.Limba germana I- Redactarea documentelor tehnice
8.Analiza matematica II 23.Spot II
9.Matematici speciale 24.Teoria sistemelor I
10.Electrotehnica 25.Semnale si sisteme
11.Grafica asistata de calculator 26.Ingineria sistemelor de programe
12.Informatica aplicata 27.Baze de date
13.Chimie 28.Elemente de inginerie mecanica
14.1.Limba Engleza II 29.Sisteme cu microprocesoare
14.2.Limba Franceza II 30.10.Limba engleza II- Redactarea documentelor tehnice
14.3.Limba Germana II 30.20.Limba franceza II- Redactarea documentelor tehnice
15.Sport I 30.30.Limba germana II- Redactarea documentelor tehnice
200.Psihologia educatiei 103. Bazele informatiei cuantice
301.Voluntariat 1 202.Pedagogie II
201.Pedagogie I 303.Voluntariat 3
302.Voluntariat 2 203.Didactica specializarii
  304.Voluntariat 4
AN III AN IV
31.Teoria sistemelor II 46.Sisteme de control distribuit
32.Ingineria reglarii automate I 47.Sisteme de conducere a robotilor
33.Sisteme cu evenimente discrete 48.Sisteme de conducere a proceselor continue
34.Identificare sistemelor 49.Fiabilitate si diagnoza
35.Electronica de putere 50.1.Masini electrice si actionari
36.Legislatie economica 50.2.Retele de calculatoare
37.Management si comunicare 51.1.Microsisteme si achizitii de date
38.Ingineria reglarii automate II 51.2.Managmentul proiectelor
39.Sisteme de timp real 52.1.Marketing
40.Informatica industriala 52.2.Dezvoltare personala si profesionala
41.Echipamente de automatizare electrice si electronice 52.3..Etica si integritate academica
42.Echipamente de automatizare hidro-pneumatice 53.Conducerea proceselor industriale
43.Transmisia datelor 54.1.Conducerea numerica a masinilor unelte
44.Practica de domeniu (TOTAL) 54.2.Sisteme de fabricatie integrata
45.Practica de specialitate (TOTAL) 55.1.Optimizari
106.Automatica in aplicatii industriale (facult) 55.2.Tehnologii web
107.Instruire asistata de calculator 56.1.Estimatoare in controlul sistemelor dinamice
108.Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1) 56.2.Automatizarea cladirilor
305.Voluntariat 5 56.3.Securitate digitala
109.Automatica in aplicatii industriale II 56.4.Grafica digitala
110.Managementul clasei de elevi 57.Metodologia intocmirii proiectelor
111.Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (2) 58.Elaborarea proiectului de diploma
112.Examen de absolvire nivel I.Portofoliu didactic (2sapt) 59.Practica pentru proiectul de diploma
306.Voluntariat 6 60. Sustinere proiect de diploma
  113.Antreprenoriat
  114.Tehnologia, dinamica si controlul masinilor autonome
  307.Voluntariat 7
  308.Voluntariat 8
   
Fise de disciplina
Automatica si Informatica Aplicata ( engleza)
AN I AN II
1.Mathematical Analysis I 16.Numeric Calculus
2.Linear Algebra,Analytical and Differential Geometry 17.Measurements and Traducers
3.Computer Architecture 18.Digital Electronics
4.Linear electronic circuits 19.Algorithms Design
5.Computer Programming and Programming Languages 20.Logic Design
6.Physics 21.Process modelling
7.1.English Language I 22.10. English Language I-Technical documents elaboration
7.2.French Language I 22.20. French Language I-Technical documents elaboration
7.3.German Language I 22.30. German Language I-Technical documents elaboration
8.Mathematical Analysis II 23.Spots II
9.Special mathematics 24.System Theory I
10.Electrotechnics 25.Signals And Systems
11.Computer-Aided Graphics 26.Software Engineering
12.Applied Informatics 27.Databases
13.Chemistry 28.Mechanical Engineering
14.1.English Language II 29.Microprocessor-bases Systems
14.2.French Language II 30.10. English Language II-Technical documents elaboration
14.3.German Language II 30.20. French Language II-Technical documents elaboration
15.Physical education and sport I 30.30. German Language II-Technical documents elaboration
200.Educational psychology 103.Basics of Quantum Information
301.Volunteering 1 104.Pedagogy II
201.Pedagogy I 303.Volunteering 3
302.Volunteering 2 203.Didactics of the specialization
  304.Volunteering 4
   
AN III AN IV
31.System Theory II 46.Distributed Control Systems
32.Control Engineering I 47.Robot Control Systems
33.Discrete-event Systems 48.Continuos Plant Control
34.System Identification 49.Reliability and Diagnosis
35.Power Electronics 50.1.Electrical machines and Drives
36.Economic Law 50.2.Computer Networks
37.Management and Communication 51.1.Mycrosystems and Data Aquisition
38.Control Engineering II 51.2.Project Management
39.Real-time Systems 52.1.Marketing
40.Industrial Informatics 52.2.Personal and Professional Development
41.Electric and Electronics Control Equipment 52.3.Academic Ethics and Integrity
42.Hydro-pneumatic Control Equipment 53.Industrial Plant Control
43.Data Transmission 54.1.Digital Control of Machine - Tools
44.Practical Work in the Domain of Study 54.2.Computer - Integrated Manufacturing
45.Practical Work in the Specialization 55.1.Optimization
106.Automation in Industrial aplications I 55.2.Web Technologies
107.Computer Assisted Training 56.1.Estimatos in Dynamic System Control
108.Teaching Practice in compulsory pre-university education (1) 56.2.Building Automation
305.Volunteering 5 56.3.Digital Security
109.Automation in industrial application II 56.4.Digital Graphics
110.Classroom management 57.Project Preparing Methodology
111.Teaching prcatice in compulsory pre-university education (2)(12 weeks) 58.Graduation Project
112.Graduation Exam Level I.Teaching portfolio (2weeks) 59.Practical stage for the Graduation Project
306.Volunteering 6 60.Graduation Project Defense
  113.Entrepreneurship
  114.Autonomous driving: technology, Dynamics and Control
  307.Volunteering 7
  308.Volunteering 8
   
Fise de disciplina
Automatica si Informatica Aplicata (la Satu Mare)
AN I AN II
1.Analiza matematica I 16 Calcul numeric
2.Algebra liniara si geometrie analitica 17.Masurari si traductoare
3.Arhitectura calculatoarelor 18.Analiza si sinteza dispozitivelor numerice
4.Chimie 19.Proiectarea algoritmilor
5.Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 20.Baze de date
6.Fizica 21.Modelarea proceselor
7.1.Limba engleza I 22.10.Limba engleza I-redactarea documentelor tehnice
7.2.Limba Franceza I 22.20.Limba franceza I-redactarea documentelor tehnice
7.3.Limba germana I 22.30.Limba germana I-redactarea documentelor tehnice
8.Analiza matematica II 23.Spot II
9.Matematici speciale 24.Teoria sistemelor I
10.Electrotehnica 25.Semnale si sisteme
11.Mecanica 26.Ingineria sistemelor de programe
12. Circuite electronice liniare 27.Grafica asistata de calculator
13. Informatica aplicata 28.Electronica digitala
14.1.Limba Engleza II 29.Sisteme cu microprocesoare
14.2.Limba Franceza II 30.10.Limba engleza II-redactarea documentelor tehnice
14.3.Limba Germana II 30.20.Limba franceza II-redactarea documentelor tehnice
15.Educatie fizica si sport I 30.30.Limba germana II-redactarea documentelor tehnice
200. Psihologia educatiei 202.Pedagogie II
301.Voluntariat 1 303.Voluntariat 3
201.Pedagogie I 203.Didactica specializarii
302.Voluntariat 2 304.Voluntariat 4
AN III AN IV
30.Teoria sistemelor II 45.Sisteme de control distribuit
31.Ingineria reglarii automate I 46.Sisteme de conducere a robotilor
32.Sisteme cu evenemente discrete 47.Sisteme de conducere a proceselor continue
33.Identificare sistemelor 48.Fiabilitate si diagnoza
34.Electronica de putere 49.1.Masini electrice si actionari
35.Legislatie economica 49.2.Retele de calculatoare
36.Management si comunicare 50.1.Microsisteme si achizitii de date
37.Ingineria reglarii automate II 50.2.Managmentul proiectelor
38.Sisteme de timp real 51.1.Marketing
39.Informatica industriala 51.2.Dezvoltare personala si profesionala
40.Echipamente de automatizare electrice si electronice 51.3..Etica si integritate academica
41.Echipamente de automatizare hidro-pneumatice 52.Conducerea proceselor industriale
42.Transmisia datelor 53.1.Conducerea numerica a masinilor unelte
43.Practica de domeniu (TOTAL) 53.2.Sisteme de fabricatie integrala
44.Practica de specialitate (TOTAL) 54.1.Optimizari
105.Instruire asistata de calculator 54.2.Tehnologii web
106.Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1) 55.1.Estimatoare in controlul sistemelor dinamice
305.Voluntariat 5 55.2.Automatizarea cladirilor
107.Managementul clasei de elevi 55.3.Securitate digitala
108. Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (2) (12 sapt) 55.4.Grafica digitala
109. Examen de absolvire nivel I.Portofoliu didactic (2sapt) 56.Metodologia intocmirii proiectelor
306. Voluntariat 6 57.Elaborarea proiectului de diploma
  58.Practica pentru proiectul de diploma
  59.Sustinerea proiect diploma
  307.Voluntariat 7
  308.Voluntariat 8

Fise de disciplina mastere 2023-2024

Fise de disciplina master
Complemente de Stiinta Calculatoarelor
AN I AN II
1.Bazele arhitecturilor de calculatoare 11.Algoritmi fundamentali
2.Programarea calculatoarelor 12.Retele de calculatoare
3.Baze de date 13.10.Informatica industriala
4.Statistica si probabilitati 13.20.Tehnologii multimedia
5.Practica 1 13.30.Proiectarea interfetelor utilizator
6.Bazele programarii OO 13.40.Sisteme distribuite
7.Structuri de date si algoritmi 14.10.Administrarea Sistemelor de Operare
8.Proiectare software 14.20.Sisteme de recunoastere a formelor
9.10.Sisteme bazate pe cunostinte 14.30.Administrarea bazelor de date
9.11.Administrarea retelelor de calculatoare 15.10.Administrarea bazelor de date~1
9.12.Dezvoltarea aplicatiilor WEB 15.20.Sisteme distribuite~1
9.13.Procesarea imaginilor 15.30.Inteligenta Artificiala
9.14.Securitatea sistemelor si aplicatiilor 15.40.Administrarea Sistemelor de Operare~1
9.15.Tehnologii Wireless si dispozitive mobile 16.Etica si integritate academica
9.16.Sisteme de operare 17.Practica profesionala/ de proiectare
9.17.Tehnici de programare fundamentale 18.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
10.Practica 2 19.Elaborarea lucrarii de disertatie
201.Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor 20.Sustinerea lucrarii de disertatie
301.Voluntariat 1 204.Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii
202.Proiectarea si managementul problemelor educationale 205.10.Managementul organizatiei scolare
203.10.Comunicare educationala 205.20.Educatie metacognitiva
203.20.Metodologia cercetarii educationale 205.30.Educatie interculturala
203.30.Orientari modene in teoria si practica evaluarii 303.Voluntariat 3
302.Voluntariat 2 206.Practica pedagogica
  207.Examen de absolvire: nivelul II
  304.Voluntariat 4
 
Inginerie software
AN I AN II
1.10.Sisteme de Agenti Inteligenti 13.Ingineria Programarii
1.20.Interfata Om Calculator 14.Fiabilitatea Programelor
1.30.Sisteme de Calcul Dedicate 15.Sisteme Tranzactionale
2.Retele de Calculatoare 16.Etica si integritate academica
3.Sisteme Distribuite 17.Proiect Inginerie Software  3
4.Viziune Artificiala 18.Activitate de Cercetare 3
5.Proiect Inginerie Software  1 19.Practica de cercetare
6.Activitate de Cercetare 1 20.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
7.10.Statistica si Probabilitati 21.Elaborare lucrare de disertatie
7.20.Limbaje si Sisteme de Tipuri 22.Sustinerea lucrarii de disertatie
7.30.Algoritmi si Calculabilitate 204.Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii
8.10.Sisteme Interactive 205.10.Managementul organizatiei scolare
8.20.Informatica Industriala 205.20.Educatie metacognitiva
8.30.Proiectare folosind Tehnologia FPGA 205.30.Educatie interculturala
9.Managementul Proiectelor 303.Voluntariat 3
10.Procesarea fluxurilor de date in sisteme distribuite pe scara larga 206.Practica pedagogica
11.Proiect Inginerie Software  2 207.Examen de absolvire: nivelul II
12.Activitate de Cercetare 2 304.Voluntariat 4
100.Modele matematice destinate invatarii automate  
201.Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor  
301.Voluntariat 1  
202.Proiectarea si managementul problemelor educationale  
203.10.Comunicare educationala  
203.20.Metodologia cercetarii educationale  
203.30.Orientari modene in teoria si practica evaluarii  
302.Voluntariat 2  
 
Inteligenta si viziune artificiala
AN I AN II
1.10.Sisteme de Agenti Inteligenti 13.Ingineria Programarii
1.20.Interfata Om Calculator 14.Prelucrarea limbajului natural
1.30.Sisteme de Calcul Dedicate 15.Realitate Virtuala
2.Retele de Calculatoare 16.Etica si integritate academica
3.Sisteme Distribuite 17.Proiect Inteligenta si Viziune Artificiala  3
4.Viziune Artificiala 18.Activitate de Cercetare 3
5.Proiect Inteligenta si Viziune Artificiala  1 19.Practica de cercetare
6.Activitate de Cercetare 1 20.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
7.10.Statistica si Probabilitati 21.Elaborare lucrare de disertatie
7.20.Limbaje si Sisteme de Tipuri 22.Sustinerea lucrarii de disertatie
7.30.Algoritmi si Calculabilitate 204.Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii
8.10.Sisteme Interactive 205.10.Managementul organizatiei scolare
8.20.Informatica Industriala 205.20.Educatie metacognitiva
8.30.Proiectare folosind Tehnologia FPGA 205.30.Educatie interculturala
9.Web Semantic si Agenti 303.Voluntariat 3
10.Viziune Artificiala pentru Roboti Mobili 206.Practica pedagogica
11.Proiect Inteligenta si Viziune Artificiala  2 207.Examen de absolvire: nivelul II
12.Activitate de Cercetare 2 304.Voluntariat 4
100.Modele matematice destinate invatarii automate  
201.Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor  
301.Voluntariat 1  
202.Proiectarea si managementul problemelor educationale  
203.10.Comunicare educationala  
203.20.Metodologia cercetarii educationale  
203.30.Orientari modene in teoria si practica evaluarii  
302.Voluntariat 2  
   
Retele de comunicatii si sisteme distribuite
AN I AN II
1.10.Sisteme de Agenti Inteligenti 13.Ingineria Programarii
1.20.Interfata Om Calculator 14.Securitatea Informatiei
1.30.Sisteme de Calcul Dedicate 15.Sisteme Digitale de Comunicatii
2.Retele de Calculatoare 16.Etica si integritate academica
3.Sisteme Distribuite 17.Proiect Retele de Comunicatii si Sisteme Distribuite  3
4.Viziune Artificiala 18.Activitate de Cercetare 3
5.Proiect Retele de Comunicatii si Sisteme Distribuite  1 19.Practica de cercetare
6.Activitate de Cercetare 1 20.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
7.10.Statistica si Probabilitati 21.Elaborare lucrare de disertatie
7.20.Limbaje si Sisteme de Tipuri 22.Sustinerea lucrarii de disertatie
7.30.Algoritmi si Calculabilitate 204.Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii
8.10.Sisteme Interactive 205.10.Managementul organizatiei scolare
8.20.Informatica Industriala 205.20.Educatie metacognitiva
8.30.Proiectare folosind Tehnologia FPGA 205.30.Educatie interculturala
9.Comunicatii Wireless si Mobile 303.Voluntariat 3
10.Servicii si Aplicatii in Cloud 206.Practica pedagogica
11.Proiect Retele de Comunicatii si Sisteme Distribuite  2 207.Examen de absolvire: nivelul II
12.Activitate de Cercetare 2 304.Voluntariat 4
100.Modele matematice destinate invatarii automate  
201.Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor  
301.Voluntariat 1  
202.Proiectarea si managementul problemelor educationale  
203.10.Comunicare educationala  
203.20.Metodologia cercetarii educationale  
203.30.Orientari modene in teoria si practica evaluarii  
302.Voluntariat 2  
Securitatea Informatiilor si Sistemelor de Calcul                                                                     Information and Computing System Security
AN I AN II
1.Probleme de securitate la nivel de cod sursă 11.Tratarea incidentelor de securitate și investigarea datelor digitale
2.Securitatea informațiilor 12.Elemente de securitate în configurarea sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare
3.Inginerie inversă și analiza de software malițios 13.Testarea vulnerabilității sistemelor informatice
4.10.Dezvoltarea aplicațiilor Android și securitatea dispozitivelor mobile   SAU* 14.10.Modele matematice pentru securitatea calculatoarelor
4.20.Programare și securitate la nivelul arhitecturii x86-64 14.20.Criptografie aplicată
5.Activitate de Cercetare 1 15.Etica si integritate academica
6.Dezvoltarea și securitatea modulelor kernel   16.Activitate de Cercetare 3
7.Auditul sistemelor informatice și managementul riscurilor de securitate 17.Practica profesionala/de proiectare
8.Securitate Web 18.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
9.10.Sisteme de date masive și securitatea calculatoarelor    19.Elaborare lucrare de disertatie
9.20.Sisteme de securitate bazate pe hardware și virtualizare 20.Sustinerea lucrarii de disertatie
10.Activitate de Cercetare 2 204.Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii
100.Modele matematice destinate invatarii automate 205.10.Managementul organizatiei scolare
201.Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor 205.20.Educatie metacognitiva
301.Voluntariat 1 205.30.Educatie interculturala
202.Proiectarea si managementul problemelor educationale 303.Voluntariat 3
203.10.Comunicare educationala 206.Practica pedagogica
203.20.Metodologia cercetarii educationale 207.Examen de absolvire: nivelul II
203.30.Orientari modene in teoria si practica evaluarii 304.Voluntariat 4
302.Voluntariat 2  
Tehnologia Informatiei in Economie
AN I AN II
1.Ingineria Programarii 13.Tehnologii Web pentru e-business
2.Retele de Calculatoare 14.Data warehouse si Business Intelligence
3.Sisteme Distribuite 15.Proiectarea si Integrarea sistemelor informatice
4.Bazele Economiei 16.Etica si integritate academica
5.Proiect Tehnologia Informatiei in Economie 1 17.Proiect Tehnologia Informatiei in Economie 3
6.Activitate de Cercetare 1 18.Activitate de Cercetare 3
7.Statistica si probabilitati 19.Practica de cercetare
8.Baze de date 20.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
9.Managementul Proiectelor 21.Elaborare lucrare de disertatie
10.Modelarea proceselor de business 22.Sustinere lucrare de disertatie
11.Proiect Tehnologia Informatiei in Economie 2 204.Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii
12.Activitate de Cercetare 2 205.10.Managementul organizatiei scolare
100.Modele matematice destinate invatarii automate 205.20.Educatie metacognitiva
201.Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor 205.30.Educatie interculturala
301.Voluntariat 1 303.Voluntariat 3
202.Proiectarea si managementul problemelor educationale 206.Practica pedagogica
203.10.Comunicare educationala 207.Examen de absolvire: nivelul II
203.20.Metodologia cercetarii educationale 304.Voluntariat 4
203.30.Orientari modene in teoria si practica evaluarii  
302.Voluntariat 2  
Controlul avansat al proceselor
AN I AN II
1.Matematica avansata 13.Control inteligent
2.Sisteme adaptative 14.Sisteme hibride
3.Automatizarea proceselor dinamice 15.Managementul si controlul proceselor
4.Sisteme inglobate 16.Vedere artificiala
5.Proiect Controlul avansat al proceselor 1 17.Etica si integritate academica
6. Cercetare Controlul avansat al proceselor 1 18.Proiect Controlul Avansat al Proceselor 3
7.Conducerea avansata a proceselor neconventionale 19.Cercetare Controlul Avansat al proceselor 3
8.Sisteme neliniare si stohastice 20.Practica de cercetare
9.Sisteme robuste 21.Practica pentru elaborarea  lucrarii de disertatie
10.Control optimal 22.Elaborare dizertatie
11.Proiect Controlul avansat al proceselor 2 23.Sustinere dizertatie
12.Cercetare controlul avansat al proceselor 2 204.Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii
100.Tehnici de comunicare 205.10.Managementul organizatiei scolare
201.Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor 205.20.Educatie metacognitiva
301.Voluntariat 1 205.30.Educatie interculturala
202.Proiectarea si managementul problemelor educationale 303.Voluntariat 3
203.10.Comunicare educationala 206.Practica pedagogica
203.20.Metodologia cercetarii educationale 207.Examen de absolvire: nivelul II
203.30.Orientari modene in teoria si practica evaluarii 304.Voluntariat 4
302.Voluntariat 2  
Informatica aplicata
AN I AN II
1.Aplicatii de birotica si internet 11.Crearea si exploatarea bazelor de date
2.Complemente de programare 12.Programare avansata
3.10.Echipamente programabile 13.10.Structuri software pentru aplicatii de timp-real
3.20.Proiectare asistata pe calculator 13.20.Inginerie asiastata de calculator
4.Testarea aplicatii software 14.Etica si integritate academica
5.Cercetare Informatica Aplicata 1 15.Managementul proiectelor
6..Programarea interfetelor utilizator 16.Cercetare Informatica Aplicata 3
7.Realizarea aplicatiilor pentru www 17.Practica de cercetare
8.10.Sisteme inglobate 18.Practica pentru elaborarea  lucrarii de disertatie
8.20.Fabricatie asistata de calculator 19.Elaborare dizertatie
9. Notiuni de sisteme de operare si retele de calculatoare 20.Sustinere dizertatie
10.Cercetare Informatica Aplicata 2 101.Limba moderna
201.Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor 204.Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii
301.Voluntariat 1 205.10.Managementul organizatiei scolare
202.Proiectarea si managementul problemelor educationale 205.20.Educatie metacognitiva
203.10.Comunicare educationala 205.30.Educatie interculturala
203.20.Metodologia cercetarii educationale 303.Voluntariat 3
203.30.Orientari modene in teoria si practica evaluarii 206.Practica pedagogica
302.Voluntariat 2 207.Examen de absolvire: nivelul II
  304.Voluntariat 4
Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe
AN I AN II
1.Matematica avansata 13.Sisteme reconfigurabile
2.Structuri software pentru aplicatii de timp-real 14.Vedere artificiala
3.Tehnologii de internet avansate 15.Sisteme evolutive
4.10.Echipamente pentru fabricatie asistata de calculator (CAM) 16.Inteligenta artificiala
4.20.Sisteme colaborative pentru aplicatii in industrie 17.Etica si integritate academica
5.Proiect Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 1 18.Proiect Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 3
6.Cercetare Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 1 19.Cercetare Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 3
7.Sisteme evoluate pentru transmisia informatiei 20.Practica de cercetare
8.Procesarea numerica a semnalelor 21.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
9.Tehnologii avansate de programare 22.Elaborare lucrare de disertatie
10.Asigurarea calitatii programelor 23.Sustinere lucrare de disertatie
11.Proiect Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 2 204.Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii
12.Cercetare Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 2 205.10.Managementul organizatiei scolare
100.Tehnici de comunicare 205.20.Educatie metacognitiva
201.Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor 205.30.Educatie interculturala
301.Voluntariat 1 303.Voluntariat 3
202.Proiectarea si managementul problemelor educationale 206.Practica pedagogica
203.10.Comunicare educationala 207.Examen de absolvire: nivelul II
203.20.Metodologia cercetarii educationale 304.Voluntariat 4
203.30.Orientari modene in teoria si practica evaluarii  
302.Voluntariat 2  
Ingineria conducerii avansate a fabricatiei
AN I AN II
1.Matematica avansata 13.CAD
2.Structuri software pentru aplicatii de timp-real 14.Monitorizare si diagnoza
3.Tehnologii de internet avansate 15.Managementul si controlul proceselor
4.Retele industriale 16.Sisteme inglobate
5.Proiect Ingineria conducerii avansate a fabricatiei 1 17.Etica si integritate academica
6.Cercetare Ingineria conducerii avansate a proceselor 1 18.Proiect Ingineria conducerii avansate a fabriactiei 3
7.10.Echipamente pentru fabricatie asistata de calculator (CAM) 19.Cercetare Ingineria conducerii avansate a proceselor 3
7.20.Sisteme colaborative pentru aplicatii in industrie 20.Practica de cercetare
8.Procesarea numerica a semnalelor 21.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
9.Control prin invatare 22.Elaborare lucrare de disertatie
10.Control optimal 23.Sustinere lucrare de disertatie
11.Proiect Ingineria conducerii avansate a fabricatiei 2 204.Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii
12.Cercetare Ingineria conducerii avansate a proceselor 2 205.10.Managementul organizatiei scolare
100.Tehnici de comunicare 205.20.Educatie metacognitiva
201.Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor 205.30.Educatie interculturala
301.Voluntariat 1 303.Voluntariat 3
202.Proiectarea si managementul problemelor educationale 206.Practica pedagogica
203.10.Comunicare educationala 207.Examen de absolvire: nivelul II
203.20.Metodologia cercetarii educationale 304.Voluntariat 4
203.30.Orientari modene in teoria si practica evaluarii  
302.Voluntariat 2  
Cyber physical systems
AN I AN II
1.00. Mathematical Foundation of Data Science 13.00 Dependability of Cyber-Physical Systems
2.00 Evolutive systems 14.00 Reinforcement Learning
3.00 Machine learning 15.00 Human-Robot Interaction
4.00 Research methods 16.10. Emerging Control Systems for Industry 5.0
5.00 Project Cyber-Physical Systems 1 16.20. IoT for Home Automations
6.00 Research Cyber-Physical Systems 1 17.00 Ethics and Academic Integrity
7.00 Big Data for Cyber-Physical Systems 18.00 Project Cyber-Physical Systems 3
8.00 Augmented Reality/Virtual Reality 19.00 Research Cyber-Physical Systems 3
9.00 Operating systems and networks in Cyber-Physical Systems 20.00 Research practice
10.00 Cyber-Physical Systems'Security 21.00 Field specific research for the Master Thesis
11.00 Project Cyber-Physical Systems 2 22.00 Master Thesis Elaboration
12.00 Research Cyber-Physical Systems 2 23.00 Master Thesis Defence
301. Volunteering 1 100.00 Technology Tranfer and Innovation
302. Volunteering 2 303. Volunteering 3
  304. Volunteering 4

Planuri de invatamant 2022-2023

Afisat 19.07.2022

Ciclul I - licență

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Calculatoare

An I

An II

An III

An IV

Calculatoare (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Tehnologia Informației

An I

An II

An III

An IV

Ingineria Sistemelor

Automatică și Informatică Aplicată

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (la Satu-Mare)

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul II - master

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD)

An I

An II

Inteligență și viziune artificială (IVA)

An I

An II

Inginerie software (IS)

An I

An II

Tehnologia informației în economie (TIE)

An I

An II

Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul (SISC)

An I

An II

Complemente de Stiinta Calculatoarelor (CSC)

An I An II

Ingineria Sistemelor

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

An I

An II

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

An I

An II

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

An I

An II

Informatică aplicată (IA)

An I

An II

 

Fise de disciplina Calculatoare si Tehnologia Informatiei (RO/EN/TI)

Fise de disciplina
Calculatoare si Tehnologia Informatiei  (romana)
AN I AN II
1.Analiza matematica_I (Calcul diferential) 15.Măsurări electronice si senzori

2.Algebră lineară si geometrie analitica

16.Algoritmi fundamentali
3.Matematici speciale 17.Circuite analogice si numerice
4.Proiectare logică 18.Programare orientata pe obiect
5.Programarea calculatoarelor 19.Baze de date
6.Fizică 20.Matematici speciale in inginerie
7.10.Limba engleza I 21.10.Limba engleza  I  - Redactare documente tehnice
7.20.Limba franceza I 21.20.Limba franceza  I  - Redactare documente tehnice
7.30Limba germana I 21.30.Limba germana  I  - Redactare documente tehnice
8.Analiza matematica_II (Calcul integral si ec. dif.) 22.Teoria sistemelor
9.Programare în limbaj de asamblare 23.Arhitectura calculatoarelor
10.Electrotehnică 24.Metode numerice
11.Proiectarea sistemelor numerice 25.Tehnici de programare fundamentale
12.Structuri de date si algoritmi 26.Sisteme de operare
13.10.Limba engleza II 27.Grafică asistată de calculator
13.20.Limba franceza II 28.10.Limba engleza II - Redactare documente tehnice
13.30.Limba germana II 28.20.Limba franceza II - Redactare documente tehnice
14.Sport I 28.30.Limba germana II - Redactare documente tehnice
  29.Sport II
  104.Bazele informatiei cuantice
AN III AN IV
30.Proiectare cu microprocesoare 45.Sisteme distribuite
31.Structura sistemelor de calcul 46.10.Proiectarea bazelor de date
32.Programare funcţională 46.20.Proiectarea retelelor de calculatoare
33.Inginerie software 47.10..Proiectarea sistemelor de operare
34.Inteligenţă artificială 47.20.Proiectare interfete utilizator
35.Legislatie economica 48.10.Sisteme de recunoasterea formelor
36.Prelucrare grafică 48.20..Proiectarea translatoarelor
37.Programare logică 49.10.Marketing
38.Limbaje formale şi translatoare 49.20.Dezvoltare personala si profesionala, Etica si integritate academica
39.Reţele de calculatoare 50.Managementul proiectelor
40.Procesarea imaginilor 51.Management si comunicare
41.Proiectare software 52.Metodologia întocmirii proiectelor
42.Sisteme inteligente 53.Sisteme Informatice
43.Practica de domeniu (6 sapt) 54.10.Sisteme bazate pe cunostinte
44.Practica de specialitate (6 sapt) 54.20.Programare paralela
  55.10.Sisteme de intrare iesire si echipamente periferice
  55.20.Calcul paralel si distribuit
  56.Proiect protocoale si retele de comunicatii
  57.Elaborarea proiectului de diplomă
  58.Practică pentru proiectul de diplomă
  59.Sustinere proiect de diploma

 

Fise de disciplina
Calculatoare si Tehnologia Informatiei  (engleza)
AN I AN II
1.Mathematical Analysis_I (Differential calculus) 15.Electronic measurements and sensors
2.Linear algebra and analytical geometry 16.Fundamental algorithms
3.Special mathematics 17.Analog and digital circuits
4.Logic design 18.Object oriented programming
5.Computer programming 19.Databases
6.Physics 20.Special mathematics in engineering
7.10.English Language I 21.10.English Language I - Technical documents elaboration
7.20.French Language I 21.20.French Language I - Technical documents elaboration
7.30.German Language I 21.30.German Language I - Technical documents elaboration
8.Mathematical Analysis_II (Integral calculus and differential equations) 22.Systems theory
9.Assembly Language Programming 23.Computer architecture
10.Electrotechnics 24.Numerical methods
11.Digital system design 25.Fundamental programming techniques
12.Data structures and algorithms 26.Operating systems
13.10.English Language II 27.Computer-aided graphics
13.20.French Language II 28.10.English Language II - Technical documents elaboration
13.30.German Language II 28.20.French Language II - Technical documents elaboration
14.Sport I 28.30.German Language II - Technical documents
  29.Sport II
  104.Bazele informatiei cuantice
AN III AN IV
30.Design with microprocessors 45.Distributed systems
31.Structure of computer systems 46.10.Database design
32.Functional programming 46.20.Computer networks design
33.Software engineering 47.10.Operating systems design
34.Artificial intelligence 47.20.User interface design
35.Economic law 48.10.Pattern recognition systems
36.Graphic processing 48.20.Translators design
37.Logic programming 49.10.Marketing
38.Formal languages and translators 49.20.Personal and professional development, ethics and academic integrity
39.Computer networks 50.Project management
40.Image processing 51.Management and communication
41.Software design 52.Project elaboration methodology
42.Intelligent systems 53.Information systems
43.Practical work in the domain of study (6 weeks) 54.10.Knowledge based systems
44.Practical work in the specialization (6 weeks) 54.20.Parallel programming
  55.10.Input-output systems and peripheral devices
  55.20.Parallel and distributed Computing
  56.Communication protocols and networks project
  57.Graduation project
  58.Practical work for the graduation project
  59.Graduation project defense
  115.Antreprenoriat

 

Fise de disciplina
Tehnologia Informatiei
AN I AN II
1.Analiza matematica_I (Calcul diferential) 15.Măsurări electronice si senzori

2.Algebră lineară si geometrie analitica

16.Algoritmi fundamentali
3.Matematici speciale 17.Circuite analogice si numerice
4.Proiectare logică 18.Programare orientata pe obiect
5.Programarea calculatoarelor 19.Baze de date
6.Fizică 20.Matematici speciale in inginerie
7.10.Limba engleza I 21.10.Limba engleza  I  - Redactare documente tehnice
7.20.Limba franceza I 21.20.Limba franceza  I  - Redactare documente tehnice
7.30Limba germana I 21.30.Limba germana  I  - Redactare documente tehnice
8.Analiza matematica_II (Calcul integral si ec. dif.) 22.Teoria sistemelor
9.Programare în limbaj de asamblare 23.Arhitectura calculatoarelor
10.Electrotehnică 24.Metode numerice
11.Proiectarea sistemelor numerice 25.Tehnici de programare fundamentale
12.Structuri de date si algoritmi 26.Sisteme de operare
13.10.Limba engleza II 27.Grafică asistată de calculator
13.20.Limba franceza II 28.10.Limba engleza II - Redactare documente tehnice
13.30.Limba germana II 28.20.Limba franceza II - Redactare documente tehnice
14.Sport I 28.30.Limba germana II - Redactare documente tehnice
  29.Sport II
  104.Bazele informatiei cuantice
AN III AN IV
30.Proiectare cu microprocesoare 45.Sisteme informatice distribuite
31.Structura sistemelor de calcul 46.10.Informatica industriala
32.Programare funcţională 46.20.Tehnologii multimedia
33.Inginerie software 47.10.Interactiune om calculator
34.Inteligenţă artificială 47.20.Administrarea bazelor de date
35.Legislatie economica 48.10.Administrarea sistemelor de operare
36.Prelucrare grafică 48.20.Sisteme expert
37.Programare logică 49.10.Marketing
38.Limbaje formale şi translatoare 49.20.Dezvoltare personala si profesionala, Etica si integritate academica
39.Reţele de calculatoare 50.Mentenanta sistemelor informatice
40.Procesarea imaginilor 51.Sisteme de calitate in TI
41.Proiectare software 52.Metodologia întocmirii proiectelor
42.Sisteme inteligente 53.Dezvoltarea si integrarea sistemelor informatice
43.Practica de domeniu (6 sapt) 54.10.Securitatea sistemelor si aplicatiilor
44.Practica de specialitate (6 sapt) 54.20.Dezvoltarea aplicatiilor Web
  55.10.Administrarea retelelor de calculatoare
  55.20.Tehnologii wireless si dispozitive mobile
  56.Proiect protocoale si retele de comunicatii
  57.Elaborarea proiectului de diplomă
  58.Practică pentru proiectul de diplomă
  59.Sustinere proiect de diploma

Fise de disciplina la Automatica si Informatica Aplicata - licenta (RO/EN/SM)

Fise de disciplina
Automatica si Informatica Aplicata (romana)
AN I AN II
1.Analiza matematica I 16.Calcul numeric
2.Algebra liniara si geometrie analitica 17.Masurari si traductoare
3.Arhitectura calculatoarelor 18.Electronica digitala
4.Bazele circuitelor electronice 19.Proiectarea algoritmilor
5.Programarea calculatoarelor 20.Analiza si sinteza dispozitivelor numerice
6.Fizica 21.Modelarea proceselor
7.1.Limba engleza I 22.Limba straina I
7.2.Limba Franceza I 23.Spot II
7.3.Limba germana I 24.Teoria sistemelor I
8.Analiza matematica II 25.Semnale si sisteme
9.Matematici speciale in inginerie 26.Ingineria sistemelor de programe
10.Electronica 27.Baze de date
11.Grafica asistata de calculator 28.Elemente de inginerie mecanica
12.Informatica aplicata 29.Sisteme cu microprocesoare
13.Chimie 30.Limba straina II
14.1.Limba Engleza II 103. Bazele informatiei cuantice
14.2.Limba Franceza II  
14.3.Limba Germana II  
15.Sport I  
AN III AN IV
31.Teoria sistemelor II 46.Sisteme de control distributiv
32.Ingineria reglarii automate I 47.Sisteme de conducere a robotilor
33.Sisteme cu evenemente discrete 48.Sisteme de conducere a proceselor continue
34.Identificare sistemelor 49.Fiabilitate si diagnoza
35.Electronica de putere 50.1.Masini electrice si actionari
36.Legislatie economica 50.2.Retele de calculatoare
37.Management si comunicare 51.1.Microsisteme si achizitii de date
38.Ingineria reglarii automate II 51.2.Managmentul proiectelor
39.Sisteme de timp real 52.1.Marketing
40.Informatica industriala 52.2.Dezvoltare personala si profesionala
41.Echipamente de automatizare electrice si electronice 52.3..Etica si integritate academica
42.Echipamente de automatizare hidro-pneumatice 53.Conducerea proceselor industriale
43.Transmisia datelor 54.1.Conducerea numerica a masinilor unelte
44.Practica de domeniu (TOTAL) 54.2.Sisteme de fabricatie integrala
45.Practica de specialitate (TOTAL) 55.1.Optimizari
  55.2.Tehnologii web
  56.1.Estimatoare in controlul sistemelor dinamice
  56.2.Automatizarea cladirilor
  56.3.Securitate digitala
  56.4.Grafica digitala
  57.Metodologia intocmirii proiectelor
  58.Elaborarea proiectului de diploma
  59.Practica pentru proiectul de diploma
  60.Sustinerea proiect diploma

 

Fise de disciplina
Automatica si Informatica Aplicata ( engleza)
AN I AN II
1.Mathematical Analysis I 16.Numeric Calculus
2.Linear Algebra and Analytical Geometry 17.Mesurements and Traductors
3.Computer Architecture 18.Digital Electronics
4.Fundamentals of electronic Circuits 19.Algorithms Design
5.Computer Programming 20.Logic Design
6.Physics 21.Process modelling
7.1.English Language I 22.Foreign Language I
7.2.French Language I 23.Spots II
7.3.German Language I 24.System Theory I
8.Mathematical Analysis II 25.Signals And Systems
9.Special mathematics in Engineering 26.Software Engineering
10.Electrotechnics 27.Databases
11.Computer-Aided Graphics 28.Mechanical Engineering
12.Applied Informatics 29.Microprocessor-bases Systems
13.Chemistry 30.Foreign Language II
14.1.English Language II 103.Basics of Quantum Information
14.2.French Language II 104.Pegagogy II
14.3.German Language II 105.Didactics of Specialisation
15.Sports I  
AN III AN IV
31.System Theory II 46.Distributed Control Systems
32.Control Engineering I 47.Robot Control Systems
33.Discrete-event Systems 48.Continuos Plant Control
34.System Identification 49.Reliability and Diagnosis
35.Power Electronics 50.1.Electrical machines and Drives
36.Economic Law 50.2.Computer Networks
37.Management and Communication 51.1.Mycrosystems and Data Aquition
38.Control Engineering II 51.2.Project Management
39.Real-time Systems 52.1.Marketing
40.Industrial Informatics 52.2.Personal and Professional Development
41.Electric and Electronics Control Equipment 52.3.Academic Ethics and Integrity
42.Hydro-pneumatic Control Equipment 53.Industrial Plant Control
43.Data Transmission 54.1.Digital Control of Machine - Tools
44.Practical Work in the Domain of Study 54.2.Computer - Integrated Manufacturing
45.Practical Work in the Specialization 55.1.Optimization
105.Automation in Industrial aplications I 55.2.Web Technologies
106.Computer Assited Training 56.1.Estimatos in Dynamic System Control
107.Teaching Practice I 56.2.Building Automation
108.Automation in Industrial aplications II 56.3.Digital Security
109.Classroom Management 56.4.Digital Graphics
110.Teaching Practice II 57.Project Preparing Methodology
111.Graduation Exam level I 58.Graduation Project
  59.Field-Specific Resarch for the Graduation Project
  60.Graduation Project Defense
  112.Entrepreneurship
  113.Autonomous driving: technology, Dynamics and Control

 

Fise de disciplina
Automatica si Informatica Aplicata (la Satu Mare)
AN I AN II
1.Analiza matematica I 15 Calcul numeric
2.Algebra liniara si geometrie analitica 16.Masurari si traductoare
3.Arhitectura calculatoarelor 17.Analiza si sinteza dispozitivelor numerice
4.Chimie 18.Proiectarea algoritmilor
5.Programarea calculatoarelor 19.Baze de date
6.Fizica 20.Modelarea proceselor
7.1.Limba engleza I 21.Limba straina I
7.2.Limba Franceza I 22.Spot II
7.3.Limba germana I 23.Teoria sistemelor I
8.Analiza matematica II 24.Semnale si sisteme
9.Matematici speciale 25.Ingineria sistemelor de programe
10.Electrotehnica 26.Grafica asistata de calculator
11.Mecanica 27.Electronica digitala
12.Bazele circuitelor electronice 28.Sisteme cu microprocesoare
13. Informatica aplicata 29.Limba straina II
14.1.Limba Engleza II  
14.2.Limba Franceza II  
14.3.Limba Germana II  
15.Sport I  
AN III AN IV
30.Teoria sistemelor II 45.Sisteme de control distributiv
31.Ingineria reglarii automate I 46.Sisteme de conducere a robotilor
32.Sisteme cu evenemente discrete 47.Sisteme de conducere a proceselor continue
33.Identificare sistemelor 48.Fiabilitate si diagnoza
34.Electronica de putere 49.1.Masini electrice si actionari
35.Legislatie economica 49.2.Retele de calculatoare
36.Management si comunicare 50.1.Microsisteme si achizitii de date
37.Ingineria reglarii automate II 50.2.Managmentul proiectelor
38.Sisteme de timp real 51.1.Marketing
39.Informatica industriala 51.2.Dezvoltare personala si profesionala
40.Echipamente de automatizare electrice si electronice 51.3..Etica si integritate academica
41.Echipamente de automatizare hidro-pneumatice 52.Conducerea proceselor industriale
42.Transmisia datelor 53.1.Conducerea numerica a masinilor unelte
43.Practica de domeniu (TOTAL) 53.2.Sisteme de fabricatie integrala
44.Practica de specialitate (TOTAL) 54.1.Optimizari
  54.2.Tehnologii web
  55.1.Estimatoare in controlul sistemelor dinamice
  55.2.Automatizarea cladirilor
  55.3.Securitate digitala
  55.4.Grafica digitala
  56.Metodologia intocmirii proiectelor
  57.Elaborarea proiectului de diploma
  58.Practica pentru proiectul de diploma
  59.Sustinerea proiect diploma

Fise de disciplina mastere

 
Complemente de Stiinta Calculatoarelor
AN I AN II
1.Bazele arhitecturilor de calculatoare 11.Algoritmi fundamentali
2.Programarea calculatoarelor 12.Retele de calculatoare
3.Baze de date 13.10.Informatica industriala
4.Statistica si probabilitati 13.20.Tehnologii multimedia
5.Practica 1 13.30.Proiectarea interfetelor utilizator
6.Bazele programarii OO 13.40.Sisteme distribuite
7.Structuri de date si algoritmi 14.10.Administrarea Sistemelor de Operare
8.Proiectare software 14.20.Sisteme de recunoastere a formelor
9.10.Sisteme bazate pe cunostinte 14.30.Administrarea bazelor de date
9.11.Administrarea retelelor de calculatoare 15.10.Administrarea bazelor de date~1
9.12.Dezvoltarea aplicatiilor WEB 15.20.Sisteme distribuite~1
9.13.Procesarea imaginilor 15.30.Inteligenta Artificiala
9.14.Securitatea sistemelor si aplicatiilor 15.40.Administrarea Sistemelor de Operare~1
9.15.Tehnologii Wireless si dispozitive mobile 16.Etica si integritate academica
9.16.Sisteme de operare 17.Practica de cercetare
9.17.Tehnici de programare fundamentale 18.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
10.Practica 2 19.Elaborarea lucrarii de disertatie
  20.Sustinerea lucrarii de disertatie

 

Inginerie software
AN I AN II
1.10.Sisteme de Agenti Inteligenti 13.Ingineria Programarii
1.20.Interfata Om Calculator 14.Fiabilitatea Programelor
1.30.Sisteme de Calcul Dedicate 15.Sisteme Tranzactionale
2.Retele de Calculatoare 16.Etica si integritate academica
3.Sisteme Distribuite 17.Proiect Inginerie Software  3
4.Viziune Artificiala 18.Activitate de Cercetare 3
5.Proiect Inginerie Software  1 19.Practica de cercetare
6.Activitate de Cercetare 1 20.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
7.10.Statistica si Probabilitati 21.Elaborare lucrare de disertatie
7.20.Limbaje si Sisteme de Tipuri 22.Sustinerea lucrarii de disertatie
7.30.Algoritmi si Calculabilitate  
8.10.Sisteme Interactive  
8.20.Informatica Industriala  
8.30.Proiectare folosind Tehnologia FPGA  
9.Managementul Proiectelor  
10.Procesarea fluxurilor de date in sisteme distribuite pe scara larga  
11.Proiect Inginerie Software  2  
12.Activitate de Cercetare 2  

 

Inteligenta si viziune artificiala
AN I AN II
1.10.Sisteme de Agenti Inteligenti 13.Ingineria Programarii
1.20.Interfata Om Calculator 14.Prelucrarea limbajului natural
1.30.Sisteme de Calcul Dedicate 15.Realitate Virtuala
2.Retele de Calculatoare 16.Etica si integritate academica
3.Sisteme Distribuite 17.Proiect Inteligenta si Viziune Artificiala  3
4.Viziune Artificiala 18.Activitate de Cercetare 3
5.Proiect Inteligenta si Viziune Artificiala  1 19.Practica de cercetare
6.Activitate de Cercetare 1 20.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
7.10.Statistica si Probabilitati 21.Elaborare lucrare de disertatie
7.20.Limbaje si Sisteme de Tipuri 22.Sustinerea lucrarii de disertatie
7.30.Algoritmi si Calculabilitate  
8.10.Sisteme Interactive  
8.20.Informatica Industriala  
8.30.Proiectare folosind Tehnologia FPGA  
9.Web Semantic si Agenti  
10.Viziune Artificiala pentru Roboti Mobili  
11.Proiect Inteligenta si Viziune Artificiala  2  
12.Activitate de Cercetare 2  

 

Retele de comunicatii si sisteme distribuite
AN I AN II
1.10.Sisteme de Agenti Inteligenti 13.Ingineria Programarii
1.20.Interfata Om Calculator 14.Securitatea Informatiei
1.30.Sisteme de Calcul Dedicate 15.Sisteme Digitale de Comunicatii
2.Retele de Calculatoare 16.Etica si integritate academica
3.Sisteme Distribuite 17.Proiect Retele de Comunicatii si Sisteme Distribuite  3
4.Viziune Artificiala 18.Activitate de Cercetare 3
5.Proiect Retele de Comunicatii si Sisteme Distribuite  1 19.Practica de cercetare
6.Activitate de Cercetare 1 20.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
7.10.Statistica si Probabilitati 21.Elaborare lucrare de disertatie
7.20.Limbaje si Sisteme de Tipuri 22.Sustinerea lucrarii de disertatie
7.30.Algoritmi si Calculabilitate  
8.10.Sisteme Interactive  
8.20.Informatica Industriala  
8.30.Proiectare folosind Tehnologia FPGA  
9.Comunicatii Wireless si Mobile  
10.Servicii si Aplicatii in Cloud  
11.Proiect Retele de Comunicatii si Sisteme Distribuite  2  
12.Activitate de Cercetare 2  

 

Securitatea Informatiilor si Sistemelor de Calcul
AN I AN II
1.Probleme de securitate la nivel de cod sursă 11.Tratarea incidentelor de securitate și investigarea datelor digitale
2.Securitatea informațiilor 12.Elemente de securitate în configurarea sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare
3.Inginerie inversă și analiza de software malițios 13.Testarea vulnerabilității sistemelor informatice
4.10.Dezvoltarea aplicațiilor Android și securitatea dispozitivelor mobile   SAU* 14.10.Modele matematice pentru securitatea calculatoarelor  SAU*
4.20.Programare și securitate la nivelul arhitecturii x86-64 14.20.Criptografie aplicată
5.Activitate de Cercetare 1 15.Etica si integritate academica
6.Dezvoltarea și securitatea modulelor kernel   16.Activitate de Cercetare 3
7.Auditul sistemelor informatice și managementul riscurilor de securitate 17.Practica profesionala/de proiectare
8.Securitate Web 18.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
9.10.Sisteme de date masive și securitatea calculatoarelor   SAU** 19.Elaborare lucrare de disertatie
9.20.Sisteme de securitate bazate pe hardware și virtualizare 20.Sustinerea lucrarii de disertatie
10.Activitate de Cercetare 2  

 

Tehnologia Informatiei in Economie
AN I AN II
1.Ingineria Programarii 13.Tehnologii Web pentru e-business
2.Retele de Calculatoare 14.Data warehouse si Business Intelligence
3.Sisteme Distribuite 15.Proiectarea si Integrarea sistemelor informatice
4.Bazele Economiei 16.Etica si integritate academica
5.Proiect Tehnologia Informatiei in Economie 1 17.Proiect Tehnologia Informatiei in Economie 3
6.Activitate de Cercetare 1 18.Activitate de Cercetare 3
7.Statistica si probabilitati 19.Practica de cercetare
8.Baze de date 20.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
9.Managementul Proiectelor 21.Elaborare lucrare de disertatie
10.Modelarea proceselor de business 22.Sustinere lucrare de disertatie
11.Proiect Tehnologia Informatiei in Economie 2  
12.Activitate de Cercetare 2  

 

Controlul avansat al proceselor
AN I AN II
1.Matematica avansata 13.Control inteligent
2.Sisteme adaptative 14.Sisteme hibride
3.Automatizarea proceselor dinamice 15.Managementul si controlul proceselor
4.Sisteme inglobate 16.Vedere artificiala
5.Proiect Controlul avansat al proceselor 1 17.Etica si integritate academica
6. Cercetare Controlul avansat al proceselor 1 18.Proiect Controlul Avansat al Proceselor 3
7.Conducerea avansata a proceselor neconventionale 19.Cercetare Controlul Avansat al proceselor 3
8.Sisteme neliniare si stohastice 20.Practica de cercetare
9.Sisteme robuste 21.Practica pentru elaborarea  lucrarii de disertatie
10.Control optimal 22.Elaborare dizertatie
11.Proiect Controlul avansat al proceselor 2 23.Sustinere dizertatie
12.Cercetare controlul avansat al proceselor 2  

 

Informatica aplicata
AN I AN II
1.Aplicatii de birotica si internet 11.Crearea si exploatarea bazelor de date relationale
2.Complemente de programare 12.Programare avansata
3.10.Echipamente programabile 13.10.Structuri software pentru aplicatii de timp-real
3.20.Proiectare asistata pe calculator 13.20.Inginerie asiastata de calculator
4.Testarea aplicatii software 14.Etica si integritate academica
5.Cercetare Informatica Aplicata 1 15.Managementul proiectelor
6..Programarea interfetelor utilizator 16.Cercetare Informatica Aplicata 2
7.Realizarea aplicatiilor pentru www 17.Practica de cercetare
8.10.Sisteme inglobate 18.Practica pentru elaborarea  lucrarii de disertatie
8.20.Fabricatie asistata de calculator 19.Elaborare dizertatie
9. Notiuni de sisteme de operare si retele de claculaoare 20.Sustinere dizertatie
10.Cercetare Informatica Aplicata 2  

 

Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe
AN I AN II
1.Matematica avansata 13.Sisteme reconfigurabile
2.Structuri software pentru aplicatii de timp-real 14.Vedere artificiala
3.Tehnologii de internet avansate 15.Sisteme evolutive
4.10.Echipamente pentru fabricatie asistata de calculator (CAM) 16.Inteligenta artificiala
4.20.Sisteme colaborative pentru aplicatii in industrie 17.Etica si integritate academica
5.Proiect Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 1 18.Proiect informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 3
6.Cercetare Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 1 19.Cercetare informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 3
7.Sisteme evoluate pentru transmisia informatiei 20.Practica de cercetare
8.Procesarea numerica a semnalelor 21.Practica pentru e4laborarea lucrarii de disertatie
9.Tehnologii avansate de programare 22.Elaborare disertatie
10.Asigurarea calitatii programelor 23.Sustinere disertatie
11.Proiect Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 2  
12.Cercetare Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 2  

 

Ingineria conducerii avansate a proceselor
AN I AN II
1.Matematica avansata 13.CAD
2.Structuri software pentru aplicatii de timp-real 14.Monitorizare si diagnoza
3.Tehnologii de internet avansate 15.Managementul si controlul proceselor
4.Retele industriale 16.Sisteme inglobate
5.Proiect Ingineria conducerii avansate a fabriactiei 1 17.Etica si integritate academica
6.Cercetare Ingineria conducerii avansate a proceselor 1 18.Proiect Ingineria conducerii avansate a fabriactiei 3
7.10.Echipamente pentru fabricatie asistata de calculator (CAM) 19.Cercetare Ingineria conducerii avansate a proceselor 3
7.20.Sisteme colaborative pentru aplicatii in industrie 20.Practica de cercetare
8.Procesarea numerica a semnalelor 21.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
9.Control prin invatare 22.Elaborare lucrare de disertatie
10.Control optimal 23.Sustinere lucrare de disertatie
11.Proiect Ingineria conducerii avansate a fabricatiei 2  
12.Cercetare Ingineria conducerii avansate a proceselor 2  

 

Planuri de invatamant 2021-2022

Ciclul I - licență

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Calculatoare

An I

An II

An III

An IV

Calculatoare (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Tehnologia Informației

An I

An II

An III

An IV

Ingineria Sistemelor

Automatică și Informatică Aplicată

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (la Satu-Mare)

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul II - master

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD)

An I

An II

Inteligență și viziune artificială (IVA)

An I

An II

Inginerie software (IS)

An I

An II

Tehnologia informației în economie (TIE)

An I

An II

Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul (SISC)

An I

An II

Complemente de Stiinta Calculatoarelor (CSC)

An I An II

Ingineria Sistemelor

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

An I

An II

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

An I

An II

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

An I

An II

Informatică aplicată (IA)

An I

An II

 

Fise de discipline site vechi AC

https://oldac.utcluj.ro/planuri-de-invatamant.html

 

 

Planuri de invatamant 2020-2021

Ciclul I - licență

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Calculatoare

An I

An II

An III

An IV

Calculatoare (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Tehnologia Informației

An I

An II

An III

An IV

Ingineria Sistemelor

Automatică și Informatică Aplicată

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (la Satu-Mare)

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul II - master

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD)

An I

An II

Inteligență și viziune artificială (IVA)

An I

An II

Inginerie software (IS)

An I

An II

Tehnologia informației în economie (TIE)

An I

An II

Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul (SISC)

An I

An II

Complemente de Stiinta Calculatoarelor (CSC)

An I An II

Ingineria Sistemelor

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

An I

An II

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

An I

An II

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

An I

An II

Informatică aplicată (IA)

An I

An II

 

Planuri de invatamant 2019-2020

Ciclul I - licență

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Calculatoare

An I

An II

An III

An IV

Calculatoare (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Tehnologia Informației

An I

An II

An III

An IV

Ingineria Sistemelor

Automatică și Informatică Aplicată

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (la Satu-Mare)

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul II - master

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD)

An I

An II

Inteligență și viziune artificială (IVA)

An I

An II

Inginerie software (IS)

An I

An II

Tehnologia informației în economie (TIE)

An I

An II

Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul (SISC)

An I

An II

Complemente de Stiinta Calculatoarelor (CSC)

An I An II

Ingineria Sistemelor

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

An I

An II

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

An I

An II

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

An I

An II

Informatică aplicată (IA)

An I

An II